TIM 1: Java Servlets & JSP – Menedżer plików

W tym wpisie zaprezentowany zostanie proces stworzenia przykładowego rozwiązania w technologii JSP & Java Servlets.

Wymagania

Końcowe rozwiązanie będzie spełniać następujące wymagania:

 • Aplikacja musi zapewniać widok, wykonujący logikę biznesową,
 • Aplikacja musi być udostępniać widok pozwalający na edycję wszystkich etykiet,
 • Aplikacja musi udostępniać widok pokazujący historię operacji wykonanych w środowisku,
 • Aplikacja musi być konfigurowalna, tj. aplikacja zapewnia widok, pozwalający na edycję co najmniej czterech parametrów aplikacji, np. format zapisu pliku z historią (co najmniej 4 parametry),
 • Aplikacja musi zawierać własny tag JSP.

Za punkt wyjściowy uznajemy utworzony projekt i skonfigurowane środowisko zgodnie z wpisem TiM_0.

Logika biznesowa

Aplikacja, której utworzenie zostanie opisane w tym poście będzie pozwalała na:

 • podgląd struktury plików,
 • przesyłanie/pobieranie plików,
 • tworzenie folderów

Servlet’y

W celu obsługi logiki biznesowej zostaną utworzone cztery servlety:

 • ListFilesServlet
 • UploadFileServlet
 • DownloadFileServlet
 • CreateFolderServlet

Aby utworzyć nowy Servlet w środowisku IntelliJ pierwszym krokiem jest kliknięcie PPM na folder src, a następnie wybranie z menu kontekstowego opcji New.. -> Servlet. Następnie w polu ‚Name’ należy podać nazwę Servlet’u (w tym wypadku ListFilesServlet), a w polu package pakiet w jakim zamierzamy go umieścić (w tym wypadku pl.edu.wat.wcy.jsp.servlet). Po zatwierdzeniu operacji powinniśmy uzyskać kod, jak poniżej:

package pl.edu.wat.wcy.jsp.servlet;

@WebServlet(name = "ListFilesServlet")
public class ListFilesServlet extends HttpServlet {
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException {
  }

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException {
  }
}
ListFilesServlet.java

Następnie, aby umożliwić dostęp do servlet’u z zewnątrz należy nadać mu jakiś wzór akceptowalnych URL’i.

@WebServlet(name = "ListFilesServlet",urlPatterns = "/list-files")
public class ListFilesServlet extends HttpServlet {
 ...
}

Servlet ten za argument będzie przyjmował ścieżkę folderu, a zwracał jego zawartość w formie nazwa, typ (folder, plik), wielkość (jeśli to plik, w MB). Aby pobrać argument z żądania wykorzystywana jest metoda getParameter(String), klasy HttpServletRequest. Do zwracania wyniku z servlet’u wykorzystywany jest obiekt klasy PrintWriter. Zatem deklaracja metody doGet servlet’u zwracającego argument path wygląda następująco:

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    PrintWriter writer = response.getWriter();
    String path = request.getParameter("path");
    writer.write("Path = "+path);
  }

Po uruchomieniu aplikacji i wejściu pod link http://localhost:8080/JavaWeb_war_exploded/list-files?path=/test, wyświetla się teraz:

Path = /test

Teraz w metodzie doGet pozostało zwrócić zawartość folderu path. W tym celu wywołana zostanie metoda zwracająca zawartość katalogu w postaci listy tablic stringów, bądź rzucająca wyjątek jeśli ścieżka jest niepoprawna. Metoda i jej wykorzystanie zostały zaprezentowane poniżej:

  private ArrayList<FileData> getFiles(String path) throws NotDirectoryException {
    File root = new File(path);
    ArrayList<FileData> list = new ArrayList<>();
    if (root.isDirectory()) {
      for (File file : root.listFiles()) {
        list.add(new FileData(file));
      }
    } else {
      throw new NotDirectoryException(path);
    }
    Collections.sort(list);
    return list;
  }
metoda getFiles(String)

Gdzie klasa FileData wykorzystywana jest w celu opsiu modelu danych i wygląda następująco:

package pl.edu.wat.wcy.jsp.model;

public class FileData implements Comparable<FileData> {
  private String fileName;
  private FileType fileType;
  private int fileSize;

  public FileData(File f) {
    fileName = f.getName();
    fileType = f.isDirectory() ? FileType.DIRECTORY : FileType.FILE;
    fileSize = (int) (f.length() / 1024 / 1024);
  }

  public String toString() {
    String result = fileType + " " + fileName;
    if (fileType == FileType.FILE)
      result += " " + fileSize + "(MB)";
    return result;
  }

  @Override
  public int compareTo(FileData o) {
    if (o.fileType != this.fileType) {
      if (this.fileType == FileType.DIRECTORY)
        return -1;
      else return 1;
    }
    return this.fileName.compareTo(o.fileName);
  }

  enum FileType {DIRECTORY, FILE}
  ...
}
FileData.java

Ostatecznie wykorzystanie metody:

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException {
    PrintWriter writer = response.getWriter();
    String path = request.getParameter("path");
    try {
      ArrayList<FileData> files = getFiles(path);
      for (FileData f : files) {
        writer.write(f.toString() + "\n");
      }
    } catch (NotDirectoryException e) {
      writer.write(path + " is not a valid directory.");
    }
  }
doGet@ListFilesServlet.java

Do przesyłania plików wykorzystamy następujący servlet:

@WebServlet(name = "ListFilesServlet", urlPatterns = "/upload")
@MultipartConfig
public class UploadFileServlet extends HttpServlet {
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    String path = request.getParameter("path");
    File root = new File(path);
    if (root.isDirectory()) {
      uploadFile(request,path);
    }
  }
  ...
}
UploadFileServlet.java

Adnotacja @MultipartConfig pozwala na wsparcie formularzy z wieloma polami (MIME type: multipart/form-data) dzięki czemu można wykorzystać metodę getPart(). Ciało metody upload file, wygląda następująco:

public long uploadFile(HttpServletRequest request,String path) 
    throws IOException, ServletException {
  Part filePart = request.getPart("file");
  String fileName = filePart.getSubmittedFileName();
  InputStream fileContent = filePart.getInputStream();
  Path filePath = Paths.get(path, fileName);
  return Files.copy(fileContent, filePath, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
}

Do pobierania plików wykorzystany został GetFileServlet.

@WebServlet(name = "DownloadFileServlet",urlPatterns = "/get")
public class DownloadFileServlet extends HttpServlet {

  public void doGet(HttpServletRequest request,
           HttpServletResponse response) throws IOException{
    (...)
    response.setContentType("application/octet-stream");
    response.setHeader("Content-Disposition", "filename=\""+file+"\"");
    File root = new File(path);
    if(root.isDirectory())
    {
      Path srcPath = Paths.get(path,file);
      Files.copy(srcPath, response.getOutputStream());
      response.getOutputStream().flush();
    }
    else response.setStatus(404);
  }
}
GetFileServlet.java

Ponadto każdy servlet posiada fragment kodu odpowiedzialny za działanie w przypadku braku dostarczenia parametrów, działający w sposób zbliżony do poniższego listing’u:

    if(path==null || file ==null)
    {
      response.setStatus(404);
      return;
    }

Edycja etykiet

W celu umożliwienia edycji etykiet stworzony została klasa zgodna z wzorcem singleton zarządzająca dostępem do etykiet. Etykiety przechowywane są w pliku label.properties i wczytywane są przy uruchomieniu aplikacji. Plik zapisywany jest na nowo po każdej zmianie etykiet.

public class LabelSingleton {
  private static final String FILE = "labels.properties";
  private static LabelSingleton INSTANCE;
  private HashMap<String, String> labels = new HashMap<>();
  private Properties properties;
  public LabelSingleton() {
    properties = new Properties();
    try {
      properties.load(getClass().getResourceAsStream(FILE));
      for (final Map.Entry<Object, Object> entry : properties.entrySet()) {
        labels.put((String) entry.getKey(), (String) entry.getValue());
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }

  public static synchronized LabelSingleton getInstance() {
    if (INSTANCE == null) {
      INSTANCE = new LabelSingleton();
    }
    return INSTANCE;
  }
  (...)
}
LabelSingleton.java

Za dostęp do etykiet odpowiadają metody getLabel oraz setLabel:

  public static String getLabel(String key) {
    LabelSingleton ls = getInstance();
    String label = key;
    if (ls.labels.containsKey(key))
      label = ls.labels.get(key);
    return label;
  }
  public static void setLabel(String key,String value) {
    LabelSingleton ls = getInstance();
    ls.labels.put(key,value);
    ls.properties.put(key,value);
  }

Za zapis do pliku odpowiada metoda store():

  public static void store(){
    LabelSingleton ls = getInstance();
    try {
      PrintWriter writer =
          new PrintWriter(
              new File(ls.getClass().getResource(FILE).getPath()));
      ls.properties.store(writer,null);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

Plik do przechowywania etykiet należy umieścić w klasie w pakiecie w którym znajduje się klasa odpowiadająca za dostęp do nich.

Własny tag JSP

W celu wykorzystania etykiet w widokach utworzymy własny tag JSP. Pierwszym krokiem jest utworzenie klasy rozszerzającej SimpleTagSupport, która w metodzie doTag() zwróci tekst dla etykiety podanej jako atrybut. Aby uzyskać dostęp do atrybutu należy w klasie obsługującej dodać dla niego setter.

public class LocalizedTag extends SimpleTagSupport{

  private String key;

  public void setKey(String key) {
    this.key = key;
  }

  @Override
  public void doTag() throws JspException, IOException {
    getJspContext().getOut().write(LabelSingleton.getLabel(key));
  }
}
LocalizedTag.java

Kolejnym krokiem jest utworzenie w folderze META-INF folderu tlds w którym będą przetrzymywane opisy naszych tag’ów. Później należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym folderze i z menu wybrać opcję New.. -> XML Configuration File -> JSP Tag Library Descriptor. Następnie wewnątrz utworzonego pliku klikamy prawym -> Generate.. i wybieramy klasę rozszerzającą SimpleTagSupport. Body-content wybieramy zgodnie z dokumentacją – w tym przypadku empty. Następnie definiujemy atrybut jako <attribute>. Uzyskany plik xml ukazano poniżej:

<taglib xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-jsptaglibrary_2_1.xsd" version="2.1">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>Cutsom</short-name>
  <uri>custom.tld</uri>
  <tag>
    <name>localizedTag</name>
    <tag-class>pl.edu.wat.wcy.jsp.tags.LocalizedTag</tag-class>
    <body-content>empty</body-content>
    <attribute>
      <name>key</name>
    </attribute>
  </tag>
</taglib>
custom.tld

Wykorzystanie własnego tag’u JSP

W celu wykorzystania własnego tag’u JSP należy zdefiniować wykorzystywany prefix – tutaj wykorzystano „c”.

<%@ taglib prefix="c" uri="custom.tld"%>
Definicja prefix'u

Następnie wykorzystując składnię prefix:tag wykorzystujemy tag w reszcie kodu strony JSP:

   <c:localizedTag key="Test"/>
Wykorzystanie tagu

Konfigurowalność aplikacji

Konfigurowalność aplikacji można zapewnić analogicznie do edycji etykiet.

Historia wykonanych operacji

W celu zapewnienia historii wykonanych operacji można utworzyć analogiczny singleton posiadający metodę log(), zapisujący dane o wykonanej operacji na koniec pliku.